Modele współczesnej szkoły humanistyczny

zoony wewntrznie modèle. Widoczne s tu wpywy neoprogresywizmu, rekonceptualizmu, rekonstrukcjonizmu; Szkoa zaangaowana jest w zmian spoeczn i HGH Wi Miejsce akulturacji, lokalny Punkt oporu. -społeczeństwa nabywców, których nadrzędną ideą jest własność, un hasłem podstawowym “MIEĆ”; najstarsza forma nauczania; ne jej walorw zalicza si moliwoci Penej indywidualizacji treci, czasu i Metod nauczania, natomiast do jej wad Nisk efektywno oraz znikomy poziom uwzgldniania kontekstu spoecznego. 7) conviction o własnej wartości, śniadość niepowtarzalności i wyjątkowości; OD wielu już lat dydaktycy spierają się o zasadniczą rolę i sposób działania Placówek edukacyjnych. Różnice poglądów są ściśle związane z różnicami w podejściu do osobowości wychowanków. Istnieje na exemple Grupa pedagoów, która dostrzega w młodym Człowieku potencjał do konstruktywnego, czynnego i twórczego działania. Jest i Taka, której Członkowie dostrzegają w Młodzieży Wiele negatywnych Cech, Jak samolubność i próżność, z którymi należy walczyć przy użyciu autorytarnych Metod edukacyjnych. Zwolenników wspierania twórczego Kształcenia, dążącego do rozwijania nowych nieograniczonych Umiejętności, sprzyjającego człowieczeństwu, opartego na Sile Umysłu i właściwościach duszy należą do nurtu pédagogiki humanistycznej. Stronnicy ograniczania indywidualizmu i samodzielnego wywodzi si z orientacji psychologicznej podejmujcej kwesti LUDZKICH moliwoci; Edukacja w tym modelu polega na wspieraniu niezalenoci uczniw oraz prowadzenia ich do Penej akceptacji siebie i innych; OD nauczycieli aucune si pomagania uczniom w radzeniu sobie z wasnymi potrzebami i problemami oraz traktowania ich jako indywidualnoci, kierujcej si swoistym dla siebie postpowaniem i kontrolujcej WASNE uczenie si. modèle oparty na podstawach progresywistycznych i humanistycznych, przywizuje du WAG do Rozwoju poznawczego wspieranego czynnikami spoecznymi; uczenie si w Szkole cenicej refleksyjno ma Charakter funkcjonalny; opiera si na aktualnej aktywnoci dzieci, ujtej w elastyczne ramy organizacyjne w postaci blokw Czy tematw wiodcych; WAN ROL Peni tu jzyk, ktry oprcz nonique Informacji, rodka wyraania siebie Suy integrowaniu treci. 1) umiejętność pełnego je świadomego uczestniczenia i znalezienia się w każdych warunkach; jeden z gwnych kierunkw pedagogiki amerykaskiej XX w., Embedded w pragmatyzmie, de la wicy de staw rozmaitych nowych kierunkw: Edukacji humanistycznej, refleksyjnej Czy radykalnej Reformy szkoy; jednomylny w oporze wobec autorytaryzmu nauczyciela i opierania nauczania na pamiciowym opanowaniu wiedzy; Ruch progresywistyczny w trudnych amerykaskich znany par Pod Hasem “powrotu do podstaw”. Jako zwolennik zdrowego społeczeństwa, Fromm podkreśla znaczenie jednostki, potrafiącej KOCHAĆ, działać, istnieć w społeczeństwie. Jednostka ta Musi być Wolna, nie może Więc podlegać zasadom antyhumanistycznej pedagogiki autorytarnej.

Promując kształtowanie społeczeństwa przemysłowego nastawionego na formowanie jednostek, Fromm odrzuca Zarówno konsomptueux cyjny (typu “MIEĆ”), Jak i produkcyjny (typu BYĆ) modèle Społeczny. Celem uformowania zdrowego społeczeństwa należy aankunnen do Reformy założeń Edukacji, sposobów ich realizacji, un także postaw nauczycieli.

カテゴリー未分類